Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa

CHUYỂN ĐỔI VIẾT HOA/ VIẾT THƯỜNG BẰNG VBA MACRO

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng VBA Macro trong Excel 2010/2016 để chuyển đổi chữ Hoa và chữ thường.

Đầu tiên mở file Excel bạn cần chuyển đổi.

1 – Chuyển đổi sang chữ HOA

Sub Uppercase()
    For Each Cell In Selection
        If Not Cell.HasFormula Then
            Cell.Value = UCase(Cell.Value)
        End If
    Next Cell
End Sub

 

a/ Bấm ALT + F11 Cửa sổ VBA sẽ hiện lên, chúng ta tạo mới 1 module như hình dươi

b/ Copy đoạn code bên trên Paste vào cửa sổ module vừa tạo

c/ Bấm Ctrl + S để lưu lại với định dạng như hình dưới:

Chọn No nếu xuất hiện thông báo

d/ Bấm ALT + Q để đóng cửa sổ VBA

e/ Bôi chọn phần cần chuyển đổi

f/ Bấm ALT + F8 để mở cửa sổ Macro, chọn macro vừa tạo bấm RUN

Tương tự với các đoạn mã:

Chuyển đổi sang chữ thường

Sub Lowercase()
    For Each Cell In Selection
        If Not Cell.HasFormula Then
            Cell.Value = LCase(Cell.Value)
        End If
    Next Cell
End Sub

Chưc cái đầu tiên viết Hoa

Sub Propercase()
    For Each Cell In Selection
        If Not Cell.HasFormula Then
            Cell.Value = _
            Application _
            .WorksheetFunction _
            .Proper(Cell.Value)
        End If
    Next Cell
End Sub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.